TEMATSKE OBLASTI I CILJ SKUPA

Tematske oblasti:

 • Upravljanje otpadom
 • Zaštita životne sredine
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Menadžment kvalitetom
 • Dizajn i tehnologije

 

Cilj naučno-stručnog skupa je povezivanje stručnjaka i istraživača iz privrede, istraživačkih ustanova, obrazovno-naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi razmene rezultata i iskustava proisteklih iz teorijskih i praktičnih istraživanja. Pored toga, prezentovanjem naučnih i stručnih dostignuća očekuje se unapređenje osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog okruženja, a kao primer ovakve prakse posebno će u okviru skupa biti prezentovani i dosadašnji rezultati Erasmus+ projekta WaMPPP (Waste management curricula development in partnership with public and private sector).

Naučno-stručni skup POLITEHNIKA 2017 pruža mogućnost i mladim talentovanim studentima da u okviru postojećih sekcija izlože svoja dostignuća

 

SEKCIJE I TEMATSKE OBLASTI

UPRAVLJANJE OTPADOM

 • Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom
 • Upravljanje komunalnim otpadom
 • Upravljanje opasnim otpadom
 • Upravljanje posebnim tokovima otpada
 • Tehnologije reciklaže otpada
 • Energetsko iskorišćenje otpada
 • Pravne regulative u oblasti upravljanja otpadom
 • Obrazovanje u oblasti upravljanja otpadom

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Implementacija direktiva Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine
 • Kvalitet životne sredine u Srbiji
 • Zagađivanje i zaštita vazduha, voda, i zemljišta
 • Ekotoksikološki aspekti i posledice zagađivanja životne sredine
 • Energetska efikasnost i zaštita životne sredine
 • Javna preduzeća u zaštiti životne sredine
 • Vanredne situacije, civilna zaštita i zaštita životne sredine

MENADŽMENT KVALITETOM

 • Kultura kvaliteta i poslovna izvrsnost
 • Upravljanje poslovnim rizicima i kontinuitetom poslovanja
 • Integracija standardizovanih sistema menadžmenta
 • Menadžment znanjem, kreativnošću i inovacijama
 • Menadžment resursima
 • Upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama
 • Primena metoda i tehnika za unapređenje kvaliteta u praksi
 • Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda i usluga Kvalitet usluga

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Pravno-organizacioni oblici bezbednosti i zdravlja na radu
 • Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
 • Profesionalni rizici
 • Tehničko-tehnološka zaštita
 • Medicinski, sociološki i psihološki aspekti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu
 • Praksa u bezbednosti i zdravlju na radu
 • Bezbednost i zdravlje na radu u funkciji korporativne bezbednosti preduzeća

DIZAJN I TEHNOLOGIJE

 • Eko dizajn i održivi razvoj
 • Modeli savremenog dizajnerskog procesa
 • Dizajn i proizvodni procesi
 • Teorijski koncept u polju kreativnog vizuelnog stvaralaštva
 • Dizajn sistema, proizvoda i usluga
 • Menadžment inovacijama u polju kreativnog delovanja
 • Dizajn u funkciji edukacije
 • Interaktivni dizajn

ORGANIZACIJA RADA SKUPA

Rad skupa biće organizovan kroz plenarna predavanja (po pozivu) i rad po sekcijama (usmena izlaganja i poster sekcija). Predviđeno vreme za prezentacije:
Plenarna predavanja do 25 minuta
Usmena izlaganja do 10 minuta
Poster prezentacije ograničene su na format 70 x 100 cm.

JEZIK

Zvanični jezik Skupa je srpski, uz mogućnost izlaganja na jezicima koji su u upotrebi u zemljama nekadašnje Jugoslavije, kao i na engleskom jeziku. Neće biti organizovano simultano prevođenje.

PROGRAMSKI ODBOR

 • Prof. dr Aleksandar Jovović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, predsednik
  Radmila Šerović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  Prof. dr Branko Savić, Konferencija akademija strukovnih studija Srbije
  Vera Božić-Trefalt, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
  Prof. dr Filip Kokalj, Univerzitet u Mariboru, Mašinski fakultet, Maribor, Slovenija
  Prof. dr Elizabeta Bahtovska, Univerzitet St. Kliment Ohritski, Tehnički fakultet, Bitolj, Makedonija
  Doc. dr Katarina Kaplarski, Univerzitet Metropolitan, Fakultet digitalnih umetnosti, Beograd
  Prof. dr Žarko Janković, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš
  Prof. dr Nikola Vujanović, Q-Expert Consulting, Beograd
  Prof. dr Milivoj Pavlović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
  Prof. dr Miloš Jelić, Istraživačko razvojni centar “ALFA TEC”, Niš
  Dr Radoslav Raković, Energoprojekt ENTEL, Beograd
  Prof. dr Dragoslav Ugarak, Beogradska politehnika, Beograd
  Prof. dr Marina Stamenović, Beogradska politehnika, Beograd
  Prof. dr Šimon Đarmati, Beogradska politehnika, Beograd
  Prof. dr Dragutin Jovanović, Beogradska politehnika, Beograd
  Prof. mr Duško Trifunović, Beogradska politehnika, Beograd
  Mr Rade Pejović, Beogradska politehnika, Beograd
  Aleksandar Kutrički, Beogradska politehnika, Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Mr Vesna Alivojvodić, predsednik
  Prof. dr Natalija Simeonović, zamenik predsednika
  Nebojša Ćurčić
  Srđan Trajković
  Željko Zdravković
  Nataša Bukumirić
  Novak Milošević

VREME I MESTO ODRŽAVANЈA SKUPA

08. decembar 2017. godine, hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd, Srbija

Molimo Vas da prosledite poziv i informaciju o skupu svim zainteresovanima.
Poziv za skup možete preuzeti ovde.

Okvirni program rada možete preuzeti ovde. Detaljni program rada će biti objavljen uskoro.

PROGRAM RADA SKUPA

 

Detaljni program rada možete preuzeti na ovom linku.

POZIV ZA DOSTAVU RADOVA

Radove u kompletnoj formi (dužine do 6 strana uključujući slike i tabele) potrebno je dostaviti do 30. oktobra 2017. godine. Uz radove dostaviti i izjavu o autorstvu koju možete preuzeti  ovde..

Uputstvo autorima za pripremu radova:

Detaljna uputstva (template) za izradu rada možete preuzeti na sledećem linku:
- srpski jezik
- engleski jezik

Radovi koji ne budu pripremljeni prema uputstvu, biće vraćeni autorima na doradu.

Prijem radova:

Radove treba dostaviti putem elektronske pošte na adresu: skup@politehnika.edu.rs

KOTIZACIJA:

U Zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 15. 11. 2017. godine uplaćena kotizacija u iznosu od 7.000 dinara za učesnike iz Srbije i 70 EUR za učesnike iz inostranstva. U iznos kotizacije, pored prisustvovanja Skupu, uključen je radni materijal, zbornik radova na CD-u, osveženje u pauzama Skupa, kao i svečana večera.

Jedan autor, kao prvopotpisani, može da učestvuje sa dva rada po ovoj ceni. Avansna uplata za štampanje radova od 5.000,00 dinara ulazi u cenu kotizacije, dok naknadne uplate za štampanje više od dva rada po prvom autoru ne ulaze u cenu kotizacije.

Studenti specijalističkih, master i doktorskih studija, učesnici POLITEHNIKE 2017 plaćaju kotizaciju u iznosu od 3.000 dinara. U iznos kotizacije, pored prisustvovanja skupu, uključen je radni materijal, zbornik radova na CD-u, osveženje u pauzama Skupa, kao i svečana večera.

Studenti osnovnih studija, učesnici POLITEHNIKE 2017 ne plaćaju kotizaciju i mogu da prezentuju svoje radove na Skupu. Studenti koji su prvi autori na radovima, dobiće zbornik radova na CD-u, sa pratećim materijalom.

Uplata kotizacije:

Kotizacija se uplaćuje na račun broj 840-1854666-50, po modelu 97, sa pozivom na broj 93-74212115, sa naznakom „kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“.
Detaljnije instrukcije za prijavu učešća i uplate, dostupne su na ovde.
instrukcije za plaćanje iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Pogodnosti za glavne sponzore:

naziv i logo organizacije;
štampan na upadljivom mestu u konačnom programu skupa i prikazan na Internet stranici skupa;
objavljen na unutrašnjim koricama zbornika radova;
učešće dva predstavnika organizacije na skupu bez kotizacije;
izlaganje proizvoda i/ili panoa u prostorijama održavanja skupa;
reklamno predstavljanje organizacije video prezentacijom na početku i u pauzama skupa.

Cena aranžmana za glavnog sponzora iznosi 50.000 dinara.

Pogodnosti za sponzora su:

naziv i logo organizacije,
štampan na upadljivom mestu u konačnom programu skupa i na Internet stranici skupa,
objavljen na unutrašnjim koricama zbornika radova,
učešće jednog predstavnika organizacije na skupu bez kotizacije,
reklamno predstavljanje organizacije video prezentacijom na početku i u pauzama skupa.

Cena aranžmana za sponzora iznosi 30.000 dinara.

Zainteresovani mogu pogledati i preuzeti ugovor o sponzorstvu ovde.

Molimo Vas, da informaciju o naučno-stručnom skupu prosledite i drugim zainteresovanim licima.

VAŽNI DATUMI

30. 10. 2017. − dostavljanje radova,
10. 11. 2017. − obaveštenje o prihvatanju radova,
15. 11. 2017. − prijava učešća i uplata kotizacije.

KONTAKT

Beogradska politehnika
Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd
tel:    +381 11 64 10 990
faks: +381 11 78 09 731
e-mail: skup@politehnika.edu.rs

ZBORNICI RADOVA

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2017 možete preuzeti ovde

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2015 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2013 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2011 možete preuzeti ovde