BEOGRADSKA POLITEHNIKA

ORGANIZUJE

PETI NAUČNO-STRUČNI SKUp SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

LogoPolitehnika2019-png24

POLITEHNIKA

uz podršku

13. decembAr 2019. godine

HOTEL HOLIDAY INN, ŠPANSKIH BORACA 74, BEOGRAD, SRBIJA​

Životna sredina i održivi razvoj

Sekcija u skladu sa postojećim stanjem životne sredine i savremenim konceptom održivog razvoja, teži da teoretskim i praktičnim znanjima unapredi domen zaštite životne sredine.

Dizajn

Sekcija se bavim savremenim stvaralačkim i tehnološkim tendencijama i postupcima u dizajnu, likovnim i primenjenim umetnostima.

Bezbednost i zdravlje na radu

Sekcija obrađuje teme koje se bave unapređenjem bezbednosti i zdravlja na radu kao i uvođenjem preventivnih mera zaštite u skladu sa savremenim tendencijama.

Menadžment kvalitetom

Sekcija se bavi procesom projektovanja, uspostavljanja, održavanja i poboljšavanja sistema menadžmenta u skladu sa savremenim trendovima i međunarodnim standardima.

Grafičko inženjerstvo

Sekcija se bavi savremenim procesima u pripremi, štampi, doradi i integracijom u proces dobijanja proizvoda kao i analizom savremenih ambalažnih materijala i sistema pakovanja.

Program rada Petog naučno-stručnog skupa možete preuzeti OVDE.

Cilj naučno-stručnog skupa je povezivanje stručnjaka i istraživača iz privrede, istraživačkih, obrazovnih, naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi razmene rezultata i iskustava proisteklih iz teorije i prakse. Pored toga, prezentovanjem naučnih i stručnih dostignuća očekuje se unapređenje osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog okruženja. Naučno-stručni skup POLITEHNIKA pruža mogućnost uspešnim studentima da u okviru postojećih sekcija izlože svoja dostignuća.

SEKCIJE I TEMATSKE OBLASTI

DIZAJN

- Dizajn i održivi razvoj
- Avangarda i dizajn - sto godina kasnije
- Izazovi savremenog dizajn procesa
- Teorijski koncepti u polju kreativnih industrija
- Interdisciplinarnost u savremenom obrazovanju dizajnera
- Uloga dizajna u procesu proizvodnje upotrebnih predmeta
- Savremene tendencije i tehnologije u likovnim i primenjenim umetnostima

ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ

- Zagađivanje i zaštita vode, vazduha, zemljišta i hrane
- Urbana ekologija
- Resursi i održivi razvoj
- Upravljanje otpadom
- Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
- Cirkularna ekonomija i životna sredina
- Pravne regulative i procena rizika u oblasti zaštite životne sredine
- Obrazovanje o životnoj sredini

MENADŽMENT KVALITETOM

- Kultura kvaliteta i poslovna izvrsnost
- Upravljanje poslovnim rizicima i kontinuitetom poslovanja
- Integracija standardizovanih sistema menadžmenta
- Menadžment znanjem, kreativnošću i inovacijama
- Menadžment resursima
- Upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama
- Primena metoda i tehnika za unapređenje kvaliteta u praksi
- Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda i usluga

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

- Pravno-organizacioni oblici bezbednosti i zdravlja na radu
- Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
- Profesionalni rizici
- Tehničko-tehnološka zaštita
- Medicinski, sociološki i psihološki aspekti bezbednosti i zdravlja na radu
- Obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu
- Praksa u bezbednosti i zdravlju na radu
- Bezbednost i zdravlje na radu u funkciji korporativne bezbednosti preduzeća

GRAFIČKO INŽENJERSTVO

- Klasične tehnologije štampe - visoka (flekso), duboka, ofset, sito i digitalna štampa
- Specifičnosti pripreme za štampu za klasične tehnologije štampe
- Specifičnosti štamparskih formi za klasične tehnologije štampe
- Savremeni materijali za izradu grafičkih proizvoda
- Aktivna i Inteligentna ambalaža
- Nanoceluloza
- Nanografija
- Barijerna svojstva materijala
- Priprema polimernih materijala za štampu
- Spektralne krive u kolor menadžmentu

Rad skupa biće organizovan kroz plenarna izlaganja i rad po sekcijama (usmena izlaganja i poster sekcija). Predviđeno vreme za prezentacije:

– Plenarna izlaganja do 25 minuta,
– Usmena izlaganja radova do 10 minuta,
– Poster prezentacije ograničene su na format 70 x 100 cm.

JEZIK

Zvanični jezik Skupa je srpski, uz mogućnost izlaganja na jezicima koji su u upotrebi u zemljama nekadašnje Jugoslavije, kao i na engleskom jeziku. Neće biti organizovano simultano prevođenje.

PROGRAMSKI ODBOR

 • dr Dejan Blagojević, Visoka tehnička škola, Niš, predsednik
 • prof. dr Vojkan Lučanin, Mašinski fakultet, v.d. direktor Beogradske politehnike, Beograd
 • prof. dr Petar Uskoković, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd
 • Radmila Šerović, Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd
 • Marina Furtula, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd
 • dr Branko Savić, predsednik Konferencije akademija strukovnih studija Srbije, Beograd
 • prof. dr Miško Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije, Beograd
 • prof. dr Momir Praščević, dekan Fakulteta zaštite na radu, Niš
 • prof. emeritus dr Ilija Ćosić, predsednik Inženjerske akademije Srbije, Beograd
 • dr Vera Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
 • prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Beograd
 • doc. dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet, Univerzitet u Mariboru, Maribor, Slovenija
 • doc. dr Dimitrios Tzetzis, International Hellenic University, Grčka
 • dr Aurimas Gaizauskas, Vilnius College of Design, Litvanija
 • dr Jelena Ivanović Vojvodić, Društvo arhitekata Beograda-BINA, Beograd
 • prof. dr Dragan Mlađan, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
 • dr Darko Ljubić, McMaster University, Hamilton, Kanada
 • vanr. prof. dr Svetlana Grujić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • prof. dr Slaviša Putić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Tatjana Bojanić, direktor Instituta za standardizaciju Srbije, Beograd
 • Srđan Markotić, Privredna komora Srbije, Beograd
 • Dragan Stevanović, Privredna komora Srbije, Beograd
 • vanr. prof. dr Predrag Živković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • vanr. prof. dr Darko Radosavljević, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • doc. dr Vladimir Pavićević, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • dr Radoslav Raković, Energoprojekt ENTEL a.d., Beograd
 • dr Miloš Jelić, Istraživačko razvojni centar “ALFA TEC”, Niš
 • dr Marina Stamenović, Beogradska politehnika, Beograd
 • dr Dragoslav Ugarak, Beogradska politehnika, Beograd
 • dr Aleksandra Nastasić, Beogradska politehnika, Beograd
 • mr Aleksandra Šaranović, Beogradska politehnika, Beograd
 • mr Duško Trifunović, Beogradska politehnika, Beograd
 • dr Nenad Đorđević, Beogradska politehnika, Beograd
 • dr Ivana Matić Bujagić, Beogradska politehnika, Beograd
 • mr Vesna Alivojvodić, Beogradska politehnika, Beograd
 • mr Rade Pejović, Beogradska politehnika, Beograd
 • Aleksandar Kutrički, Beogradska politehnika, Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR

 • dr Predrag Maksić, predsednik
 • dr Jelena Drobac, zamenik predsednika
 • dr Dragana Gardašević
 • mr Vesna Alivojvodić
 • Nebojša Ćurčić
 • Srđan Trajković
 • Ana Cvijanović
 • Novak Milošević
0
SKUPA
0
SEKCIJA
0
ZEMALJA
0
UČESNIK
0
RADOVA

13. decembar 2019. godine, hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd, Srbija

Za goste i učesnike Petog stručno-naučnog skupa Politehnika kojima je potreban smeštaj u Beogradu, hotel Holiday Inn je obezbedio popust na smeštaj u visini od 30 % od cene oglašene u trenutku upućivanja zahteva. Navedeni popust hotel će odobriti svim gostima koji rezervišu smeštaj najkasnije do 01.12.2019. godine.

Uputstvo autorima za pripremu radova:

Detaljno uputstvo za izradu rada (šablon) možete preuzeti na sledećem linku:
SRPSKI
ENGLISH

Radove u kompletnoj formi, dužine do 6 strana uključujući slike i tabele,
potrebno je dostaviti do 01. novembar 2019. godine.
Uz radove dostaviti i izjavu o autorstvu koju možete preuzeti ovde

Prijem radova:

Radove treba dostaviti putem elektronske pošte na adresu skup@politehnika.edu.rs

Poziv za skup možete preuzeti ovde

U zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 15. novembra 2019. godine uplaćena kotizacija za učesnike iz Srbije u iznosu od:

7,500.oo RSD za objavu rada sa izlaganjem
– 4,000.oo RSD za objavu rada bez izlaganja 
4,000.oo RSD za objavu rada studenata doktorskih, master ili specijalističkih studija
3,000.oo RSD za objavu rada studenata osnovnih studija

U zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 15. novembra 2019. godine uplaćena kotizacija za učesnike iz inostranstva u iznosu od:

70.oo EUR za objavu rada sa izlaganjem
40.oo EUR za objavu rada bez izlaganja
40.oo EUR za objavu rada studenata doktorskih, master ili specijalističkih studija
30.oo EUR za objavu rada studenata osnovnih studija

U iznos kotizacije, pored prisustvovanja Skupu, uključen je i radni materijal, zbornik radova na CD-u, osveženje u pauzama Skupa i svečana večera u restoranu hotela Holiday Inn. Ovo važi za sve vrste kotizacija osim za objavu rada bez izlaganja, u čiji iznos je uključen zbornik radova (elektronsko izdanje) koji će biti dostupan na sajtu Skupa.

Jedan autor, kao prvopotpisani, može da učestvuje sa dva rada po navedenoj ceni.

UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije se vrši na račun Beogradske politehnike broj 840-1854666-50, po modelu 97, sa pozivom na broj 93-74212115, sa naznakom „kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“.

Detaljna instrukcija za prijavu učešća i uplatu:

– 7,500.oo RSD za objavu rada sa izlaganjem, dostupna je ovde
– 4,000.oo RSD za objavu rada bez izlaganja, dostupna je ovde.  
– 4,000.oo RSD za objavu rada studenata doktorskih, master ili specijalističkih studija, dostupna je ovde.
– 3,000.oo RSD za objavu rada studenata osnovnih studija, dostupna je ovde.

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Identifikacione podatke Beogradske politehnike možete preuzeti ovde.

POGODNOSTI ZA SPONZORE

generalni sponzor

 • Istaknuti logo na sajtu
 • Istaknuti logo na materijalima
 • Reklama u zborniku
 • Postavljanje štanda
 • Prezentacija na otvaranju
 • Učešće 3 predstavnika

glavni
sponzor

 • Logo na sajtu
 • Logo na materijalima
 • Reklama u zborniku
 • Postavljanje štanda
 • Prezentacija na otvaranju
 • Učešće 2 predstavnika

osnovni
sponzor

 • Logo na sajtu
 • Logo na materijalima
 • Reklama u zborniku
 • Postavljanje štanda
 • Učešće 1 predstavnika

Zainteresovani detaljne informacije o uslovima sponzorskih paketa mogu pogledati ovde.

Zainteresovani mogu pogledati i preuzeti ugovor o sponzorstvu ovde.

VAŽNI DATUMI

01. novembar 2019. – dostava radova

15. novembar 2019. – obaveštenje o prihvatanju rada

25. novembar 2019. – prijava učešća i uplata kotizacije

13. decembar 2019. – održavanje skupa

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2019 možete preuzeti ovde

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2017 možete preuzeti ovde

ZBORNICI RADOVA

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2015 možete preuzeti ovde

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2013 možete preuzeti ovde

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2011 možete preuzeti ovde

GALERIJA

Beogradska politehnika
Brankova 17, 11000 Beograd

e-mail: skup@politehnika.edu.rs
www.politehnika.edu.rs

tel: +381 11 64 10 990
faks: +381 11 78 09 731