AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

ORGANIZUJE

ŠESTI NAUČNO-STRUČNI SKUp SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

POLITEHNIKA

uz podršku

10. decembAr 2021. godine

HOTEL HOLIDAY INN, ŠPANSKIH BORACA 74, BEOGRAD, SRBIJA​

Životna sredina i održivi razvoj

Sekcija u skladu sa postojećim stanjem životne sredine i savremenim konceptom održivog razvoja, teži da teoretskim i praktičnim znanjima unapredi domen zaštite životne sredine.

Dizajn

Sekcija se bavim savremenim stvaralačkim i tehnološkim tendencijama i postupcima u dizajnu, likovnim i primenjenim umetnostima.

Bezbednost i zdravlje na radu

Sekcija obrađuje teme koje se bave unapređenjem bezbednosti i zdravlja na radu kao i uvođenjem preventivnih mera zaštite u skladu sa savremenim tendencijama.

Grafičko inženjerstvo

Sekcija se bavi savremenim procesima u pripremi, štampi, doradi i integracijom u proces dobijanja proizvoda kao i analizom savremenih ambalažnih materijala i sistema pakovanja.

Menadžment kvalitetom

Sekcija se bavi procesom projektovanja, uspostavljanja, održavanja i poboljšavanja sistema menadžmenta u skladu sa savremenim trendovima i međunarodnim standardima.

Mašinsko inženjerstvo

Sekcija se bavi savremenim tehnologijama u oblasti proizvodnog i procesnog inženjerstva, obradom i dizajniranjem materijala, softversko-računarskim tehnikama za primene u mašinstvu, projektovanjem, eksploatacijom i održavanjem procesnih postrojenja.

Saobraćajno inženjerstvo

Sekcija se bavi procesom uspostavljanja, održavanja i poboljšavanja sistema u oblasti planiranja saobraćaja, održivog razvoja, bezbednosti i regulisanja saobraćaja, tehnologijom transportih sistema, logistikom preduzeća i eksploatacijom i održavanjem tehničkih sredstava.

Biotehnologija

Sekcija se bavi savremenim načinima proizvodnje zdrave i bezbedne hrane, inovativnim planovima zaštite bilja, tehnološkim operacijama i procesima u različitim oblastima prehrambene tehnologije kao i nutricionizmom.

Program rada Šestog naučno-stručnog skupa možete preuzeti OVDE.

Cilj naučno-stručnog skupa je povezivanje stručnjaka i istraživača iz privrede, istraživačkih, obrazovnih, naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi razmene rezultata i iskustava proisteklih iz teorije i prakse. Pored toga, prezentovanjem naučnih i stručnih dostignuća očekuje se unapređenje osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog okruženja. Naučno-stručni skup POLITEHNIKA pruža mogućnost uspešnim studentima da u okviru postojećih sekcija izlože svoja dostignuća.

SEKCIJE I TEMATSKE OBLASTI

DIZAJN

- Dizajn kao oblik komunikacije
- Uticaj teorije umetnosti u oblasti dizajna
- Dizajn u sklopu kreativnih industrija
- Dizajn, digitalne tehnologije i novi mediji
- Inovacije u dizajnu: interaktivni dizajn i pametni materijali
- Eko dizajn i održivi razvoj
- Interdisciplinarnost u dizajnu i savremeni procesi proizvodnje upotrebnih predmeta
- Edukativni pristupi dizajnu: dizajn i obrazovanje u online okruženju

ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ

- Zagađivanje i zaštita vode, vazduha, zemljišta i hrane
- Urbana ekologija
- Resursi i održivi razvoj
- Upravljanje otpadom
- Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
- Cirkularna ekonomija i životna sredina
- Pravne regulative i procena rizika u oblasti zaštite životne sredine
- Obrazovanje o životnoj sredini - Recikliranje i ponovna upotreba
- Generisanje i karakterizacija otpada
- Tehnologije reciklaže otpada

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

- Pravno-organizacioni oblici bezbednosti i zdravlja na radu
- Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
- Profesionalni rizici
- Tehničko-tehnološka zaštita
- Medicinski, sociološki i psihološki aspekti bezbednosti i zdravlja na radu
- Obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu
- Praksa u bezbednosti i zdravlju na radu
- Bezbednost i zdravlje na radu u funkciji korporativne bezbednosti preduzeća
- Tehničko-tehnološka zaštita i zaštita od požara

GRAFIČKO INŽENJERSTVO

- Dizajn ambalaže – gde su granice
- Specifičnosti specijalizovane pripreme za štampu i kolor menadžment
- Duboka vs fleksoštampa
- Ofset štampa novi izazovi
- Digitalne štamparske mašine, nove generacije, nove tehnologije
- Boje za klasične tehnogije štampe
- Savremeni i eko materijali za izradu grafičkih proizvoda
- Aktivna i inteligentna ambalaža
- Nanoceluloza u službi materijala za pakovanje
- Barijerna svojstva materijala i priprema polimernih materijala za štampu
- Pakerice složeni sistemi pakovanja
- Standardi u grafičkoj industriji

MENADŽMENT KVALITETOM

- Kultura kvaliteta i poslovna izvrsnost
- Upravljanje poslovnim rizicima i kontinuitetom poslovanja
- Standardizovani sistemi menadžmenta
- Menadžment resursima, znanjem, kreativnošću i inovacijama
- Upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama
- Primena metoda i tehnika za unapređenje kvaliteta u praksi
- Kvalitet i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda i usluga
- Menadžment informacijama i bezbednost informacija
- Društvena odgovornost i ciljevi održivog razvoja

SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO

- Propisi i standardi u saobraćaju i transportu
- Organizacija i tehnologija drumskog transporta
- Javni prevoz putnika
- Upravljanje saobraćajem
- Bezbednost saobraćaja
- Regulisanje saobraćaja
- Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava
- Špedicija i logistika

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

- Proizvodno mašinstvo – CNC tehnologije
- Obrada i dizajniranje materijala
- Brze izrade prototipova
- Softversko-računarske tehnike
- Procesne tehnologije
- Obnovljivi izvori energije
- Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja
- Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

BIOTEHNOLOGIJA

- Zaštita bilja
- Pametna poljoprivreda
- Organska poljoprivreda
- Planiranje, podizanje i održavanje višegodišnjih zasada
- Aplikacija pesticida i njihov uticaj na životnu sredinu
- Inovacije u prehrambenoj tehnologiji
- Prehrambena tehnologija biljnih proizvoda
- Prehrambena tehnologija animalnih proizvoda
- Primena aromatičnog bilja u prehrambenoj industriji
- Nutricionizam
- Biljna proizvodnja

Rad skupa biće organizovan kroz plenarna izlaganja i rad po sekcijama (usmena izlaganja i poster sekcija). Predviđeno vreme za prezentacije:

– Plenarna izlaganja do 25 minuta,
– Usmena izlaganja radova do 10 minuta,
– Poster prezentacije ograničene su na format 70 x 100 cm.

JEZIK

Zvanični jezik Skupa je srpski, uz mogućnost izlaganja na jezicima koji su u upotrebi u zemljama nekadašnje Jugoslavije, kao i na engleskom jeziku. Neće biti organizovano simultano prevođenje.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Da biste prisustvovali skupu neophodno je da imate digitalni zeleni sertifikat (Kovid propusnicu), negativan antigenski test ne stariji od 48 sati ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

PROGRAMSKI ODBOR

ORGANIZACIONI ODBOR

0
SKUPOVA
0
SEKCIJA
0
ZEMALJA
0
UČESNIKA
0
RADOVA

10. decembar 2021. godine, hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd, Srbija

Svečana večera sa početkom u 18 časova održaće se u restoranu
19Avenue Restaurant, Vladimira Popovića 38, Beograd

Uputstvo autorima za pripremu radova:

Detaljno uputstvo za izradu rada (šablon) možete preuzeti na sledećem linku:
SRPSKI
ENGLISH

Radove u kompletnoj formi, dužine do 6 strana uključujući slike i tabele,
potrebno je dostaviti do 10.novembra 2021. godine.
Uz radove dostaviti i izjavu o autorstvu koju možete preuzeti ovde

Prijem radova:

Radove treba dostaviti putem elektronske pošte na adresu skup@politehnika.edu.rs

Poziv za skup možete preuzeti ovde

U zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 15. novembra 2021. godine uplaćena kotizacija za učesnike iz Srbije u iznosu od:

7,500.oo RSD za objavu rada sa izlaganjem
– 4,000.oo RSD za objavu rada bez izlaganja 
4,000.oo RSD za objavu rada studenata doktorskih, master ili specijalističkih studija
3,000.oo RSD za objavu rada studenata osnovnih studija

U zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 15. novembra 2021. godine uplaćena kotizacija za učesnike iz inostranstva u iznosu od:

70.oo EUR za objavu rada sa izlaganjem
40.oo EUR za objavu rada bez izlaganja
40.oo EUR za objavu rada studenata doktorskih, master ili specijalističkih studija
30.oo EUR za objavu rada studenata osnovnih studija

U iznos kotizacije, pored prisustvovanja Skupu, uključen je i radni materijal, zbornik radova na CD-u, osveženje u pauzama Skupa i svečana večera u restoranu hotela Holiday Inn, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. Ovo važi za sve vrste kotizacija osim za objavu rada bez izlaganja, u čiji iznos je uključen zbornik radova (elektronsko izdanje) koji će biti dostupan na sajtu Skupa.

Jedan autor, kao prvopotpisani, može da učestvuje sa dva rada po navedenoj ceni.

UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije se vrši na račun Akademije tehničkih
strukovnih studija Beograd broj 840-2118666-55, po modelu 97,
sa pozivom na broj 74212115, sa naznakom „kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“.

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Identifikacione podatke Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd možete preuzeti ovde.

POGODNOSTI ZA SPONZORE

zlatni sponzor

srebrni
sponzor

osnovni
sponzor

Zainteresovani detaljne informacije o uslovima sponzorskih paketa mogu pogledati ovde.

Zainteresovani mogu pogledati i preuzeti ugovor o sponzorstvu ovde.

VAŽNI DATUMI

10. novembar 2021. – dostava radova

15. novembar 2021. – obaveštenje o prihvatanju rada

22. novembar 2021. – prijava učešća i uplata kotizacije

10. decembar 2021. – održavanje skupa

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2021 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2019 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2017 možete preuzeti ovde.

ZBORNICI RADOVA

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2015 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2013 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2011 možete preuzeti ovde.

GALERIJA

Fotografije sa Petog naučno-stručnog skupa Politehnika možete pogledati OVDE.

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Katarine Ambrozić 3 , 11000 Beograd

e-mail: skup@politehnika.edu.rs
www.politehnika.edu.rs

tel: +381 11 64 10 990
faks: +381 11 78 09 731